Stredná zdravotnícka škola - Egészségügyi Középiskola Nové Zámky


Plán činnosti výchovného poradcu (pdf) Vzory prihlášok na VŠ


 

Výchovný poradca: Mgr. Samuel Szabó

Konzultačné hodiny: pondelok 8:45 – 11:20 hod. (podľa potreby aj individuálne po dohode so žiakom alebo zákonným zástupcom)

Výchovný poradca je kariérová pozícia, v ktorej vykonáva špecializované činnosti pedagogický zamestnanec alebo odborný zamestnanec. Podľa § 38 ods. 1 zákona č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch, výchovný poradca vykonáva činnosti výchovného poradenstva prostredníctvom informačných, koordinačných, konzultačných, metodických a ďalších súvisiacich činností a sprostredkúva odbornú terapeuticko-výchovnú činnosť. Výchovný poradca poskytuje služby v oblasti pedagogicko-psychologického poradenstva, najmä pri riešení výchovných a vzdelávacích problémov, sprostredkúva tiež spojenie školy s ďalšími odbornými zariadeniami poskytujúcimi poradenské, či iné odborné služby pri riešení konkrétnych problémov žiakov. Poradenské intervencie výchovného poradcu sa uskutočňujú za úzkej spolupráce s vedením školy, s koordinátorom prevencie sociálno-patologických javov, so školským psychológom, triednymi učiteľmi, s vychovávateľmi v školskom internáte, s pedagogickými zamestnancami školy, ako aj so zákonnými zástupcami žiakov.

Zameranie pracovnej činnosti výchovného poradcu:

 • monitorovanie výchovných a vzdelávacích problémov, ich analýza a riešenie v spolupráci s triednymi učiteľmi a pedagogickými zamestnancami školy a ŠI,
 • hodnotenie výchovno-vzdelávacích výsledkov študentov, zlepšenie motivácie k učeniu a štýlov efektívneho učenia sa študentov,
 • práca so žiakmi s problémami v správaní a s problémovou dochádzkou do školy,
 • práca so žiakmi zo sociálne – znevýhodneného prostredia, poradenstvo a riešenie osobnostných a rodinných problémov,
 • konzultácie a poradenské intervencie pre žiakov a ich zákonných zástupcov pri riešení rôznych problémov: výchovno – vzdelávacích, osobnostných, rodinných, atď.,
 • metodické vedenie a usmernenie pedagogických pracovníkov školy a ŠI v oblasti pedagogicko- psychologického poradenstva,
 • participuje na koordinácii a realizácii aktivít školy v oblasti prevencie sociálno-patologických javov,
 • participácia na opatreniach a aktivitách smerujúcich do oblasti ochrany žiakov pred týraním, zanedbávaním a zneužívaním, šikanovaním, kriminalitou a pod.,
 • monitorovanie klímy v škole a v ŠI a uskutočňovanie intervencií k jej zlepšeniu, k podpore tvorivosti, pozitívnej motivácie, akceptácie a bezpečia, vytváranie multikultúrneho prostredia na škole,
 • profesijné poradenstvo pri výbere ďalšieho štúdia a vzdelávania, pri možnostiach sebarealizácie v praxi a uplatnenia sa v budúcej profesii /rozvoj študijno – profesijných záujmov, aplikácia rôznych poradenských programov pri príprave žiakov pre trh práce/,
 • kariérové poradenstvo pre žiakov ZŠ a ich rodičov v súvislosti s výberom štúdia na SZŠ, prezentácia školy a študijných odborov smerom k verejnosti.