Stredná zdravotnícka škola - Egészségügyi Középiskola Nové Zámky


Plán činnosti školského poradcu (pdf) Harmonogram prevencie sociálno-patologických javov (pdf) Vzory prihlášok na VŠ


Školský poradca: Mgr. Samuel Szabó

Konzultačné hodiny: streda 11,30 hod. - 15,00 hod. /podľa potreby aj individuálne po dohode so žiakom alebo zákonným zástupcom/

Školský poradca je podľa aktuálne platnej školskej legislatívy kariérová pozícia umožňujúca vykonávať špecializované činnosti vo viacerých kariérových pozíciách. Na SZŠ-EK v Nových Zámkoch funkcia školského poradcu zastrešuje vykonávanie činností výchovného poradcu, kariérového poradcu a koordinátora prevencie sociálno-patologických javov. Školský poradca v zmysle uvedeného plní na škole úlohy odborníka vykonávajúceho činnosti výchovného poradenstva, kariérového poradenstva a prevencie v otázkach viacerých sociálno-patologických javov: v otázkach prevencie porúch správania, záškoláctva, prevencie šikanovania a kyberšikanovania, prevencie delikvencie a kriminality, prevencie drogových a iných závislostí, prevencie násilia a prejavov rasizmu, xenofóbie, extrémizmu; ako aj prevencie rizikového sexuálneho správania  mládeže, atď. Školský poradca poskytuje služby v oblasti pedagogicko-psychologického poradenstva, najmä pri riešení výchovných a vzdelávacích problémov, sprostredkúva tiež spojenie školy s ďalšími odbornými zariadeniami poskytujúcimi poradenské, či iné odborné služby pri riešení konkrétnych problémov žiakov. Jeho pracovná činnosť zasahuje do všetkých úrovní prevencie, predovšetkým do primárnej, no taktiež  i do sekundárnej a terciálnej, na škole koordinuje a metodicky usmerňuje preventívnu činnosť vo všetkých oblastiach. Poradenské intervencie školského poradcu sa uskutočňujú za úzkej spolupráce s vedením školy, s triednymi učiteľmi, s vychovávateľmi v školskom internáte, s pedagogickými zamestnancami školy, ako aj so zákonnými zástupcami žiakov.

Zameranie pracovnej činnosti školského poradcu:

 • monitorovanie výchovných a vzdelávacích problémov, ich analýza a riešenie v spolupráci s triednymi učiteľmi a pedagogickými zamestnancami školy a ŠI,
 • hodnotenie výchovno-vzdelávacích výsledkov študentov, zlepšenie motivácie k učeniu a štýlov efektívneho učenia sa študentov,
 • práca s nadanými a talentovanými žiakmi i so žiakmi so zmenenou pracovnou schopnosťou, so špecifickými poruchami v učení, s deficitmi v oblasti senzorických funkcií,
 • práca so žiakmi s problémami v správaní  a s problémovou dochádzkou do školy,
 • práca so žiakmi zo sociálne – znevýhodneného prostredia, poradenstvo a riešenie osobnostných a rodinných problémov,
 • konzultácie a poradenské intervencie pre žiakov a ich zákonných zástupcov pri riešení rôznych problémov: výchovno – vzdelávacích, osobnostných, rodinných, atď.,
 • metodické vedenie a usmernenie pedagogických pracovníkov školy a ŠI v oblasti pedagogicko- psychologického poradenstva,
 • koordinovanie a realizácia aktivít školy v oblasti prevencie sociálno-patologických javov,
 • participácia na opatreniach a aktivitách smerujúcich do oblasti ochrany žiakov pred týraním, zanedbávaním a zneužívaním, šikanovaním, kriminalitou a pod.,
 • monitorovanie klímy v škole a v ŠI a uskutočňovanie intervencií k jej zlepšeniu, k podpore tvorivosti, pozitívnej motivácie, akceptácie a bezpečia, vytváranie multikultúrneho prostredia na škole,
 • profesijné poradenstvo pri výbere ďalšieho štúdia a vzdelávania, pri možnostiach sebarealizácie v praxi a uplatnenia sa v budúcej profesii /rozvoj študijno – profesijných záujmov, aplikácia rôznych poradenských programov pri príprave žiakov pre trh práce/,
 • kariérové poradenstvo pre žiakov ZŠ a ich rodičov v súvislosti s výberom štúdia na SZŠ, prezentácia školy a študijných odborov smerom k verejnosti,
 • spolupráca s odbornými inštitúciami pri riešení závažnejších problémov /centrum pedagogicko - psychologického poradenstva a prevencie, odborné psychologické služby, psychiatrické ambulancie, centrum výchovnej a psychologickej prevencie/.