Stredná zdravotnícka škola - Egészségügyi Középiskola Nové Zámky

Výstupom a výsledkom realizovaného partnerstva je vytvorenie DVD nosiča, ktorý obsahuje:

 1. predstavenie projektu
 2. predstavenie jednotlivých účastníkov projektu
 3. príspevky účastníkov - v rámci mobilít účastníci projektu diskutovali na viaceré vytýčené témy, ktoré následne spracovali do príspevku, aby umožnil nezávislým osobám oboznámiť sa s obsahom realizovaných diskusií a z čerpať z nich inšpiráciu pre svoje ďalšie pôsobenie v praxi. Počas projektu boli prediskutované tieto témy:
  1. Spôsoby zabezpečenia technického vybavenia
  2. Absencia žiakov na odbornej praxi
  3. Spôsoby ukončenia štúdia
  4. Odborné vzdelávanie v cudzom jazyku a uplatnenie metodiky CLIL
  5. Uplatnenie IKT vo výučbe
  6. Nové formy pracovných metód a postupov v jednotlivých odboroch
  7. Možnosti uplatnenia absolventa v praxi
  8. Potreby, priority a organizácie odborného vzdelávania v zdravotníckych odboroch v rámci jednotlivých regiónov
  9. Spôsoby zabezpečenia technického vybavenia nemocníc
  10. Zabezpečenie odbornej praxe žiakov v nemocnici
 4. komparáciu účastníkov - v rámci jednotlivých mobilít účastníci projektu porovnávali svoje inštitúcie, pričom sa zamerali najmä na rozdiely, ktoré ďalej analyzovali s cieľom určiť ich pozitíva a negatíva. Vytvorením tabuľky „komparácia účastníkov“ „čitateľ“ DVD získa širší prehľad o jednotlivých účastníkov projektu. Zároveň sa dozvie napr. aké aktivity alebo kurzy škola ponúka a môže ich aplikovať a odštartovať vo svojej organizácii.
 5. foto a video galériu - Účasť na vyučovacích hodinách v partnerských školách hodnotili účastníci veľmi kladne a je reálnym prínosom pre účastníkov projektu, nakoľko sa oboznámili s novými formami a metódami výučby, ktoré môžu zakomponovať do svojich vyučovacích hodín. Aby nadobudnuté skúsenosti mohli byť šírené ďalej (medzi všetkých pedagógov zapojených škôl, príp. zamestnancov nemocníc, ale aj pre ostatné školy v kraji) súčasťou DVD sú nasnímané tieto ukážkové hodiny, resp. prehliadky. Môžu sa tak stať inšpiratívnym materiálom pre všetkých a tým, že použité metódy reálne uvidia (nebudú mať len prerozprávané od svojich kolegov, resp. nebudú čítať o nich na web stránke) ľahšie ich môžu uviesť aj do praxe. Na DVD je možné nájsť:
  1. ukážky vyučovacích hodín,
  2. dni otvorených dverí,
  3. súťaž prvej pomoci,
  4. prehliadky škôl a nemocníc,
  5. prehliadky pracovísk praktického vyučovania.
 6. prezentáciu výstupov partnerov - obsahom sú prezentácie, ktoré predniesli účastníci projektu na prezentácii výstupov v partnerskej krajine a rovnako môžu byť podkladom pre rast kvality vzdelávania v prípade, že ich partneri aplikovať do praxe vo svojom regióne.

DVD si môžete prezrieť na http://info.unsk.sk/comenius

Ďalším výstupom projektu bola realizácia „prehliadky“. Prezentácia výstupov projektu sa uskutočnila na oboch stranách tak, aby sa zamestnanci a vybraní žiaci zapojených inštitúcií mohli oboznámiť s aktivitami realizovanými počas projektu, pričom pozornosť bola upriamená práve na také činnosti, ktoré v danej sú realizované rozdielne alebo nie sú používané vôbec. Prítomní na záver mohli diskutovať o odprezentovaných výstupoch a mohli sa tak bližšie oboznámiť s metódami a postupmi používanými v inom regióne.