Stredná zdravotnícka škola - Egészségügyi Középiskola Nové Zámky

Národný projekt „IT Akadémia – vzdelávanie pre 21. storočie“ reaguje na požiadavky IT sektora prispôsobiť vzdelávací systému aktuálnym a perspektívnym potrebám trhu práce. Oproti súčasnému stavu potrebuje IT sektor ročne navyše aspoň tisíc nových zamestnancov – špecialistov. Prostredníctvom národného projektu chceme prispieť k riešeniu tohto problému. Jeho hlavným cieľom je „vytvorenie modelu vzdelávania a prípravy mladých ľudí pre aktuálne a perspektívne potreby vedomostnej spoločnosti a trhu práce so zameraním na informatiku a IKT“.

Naša škola ako IT Akadémia partner spolupracuje na základnej úrovni, ktorá umožňuje:

 • realizáciu ECDL (vzdelávanie, testovanie, SW),
 • využívanie v projekte vytvorených inovatívnych nástrojov vo výučbe INF, MAT, prírodných a technických vied,
 • účasť na popularizačných a mimoškolských vzdelávacích aktivitách,
 • overovanie inovatívnych nástrojov pre výučbu INF, MAT, prírodných a technických vied,
 • vzdelávanie učiteľov.

Výhody pre školu vyplývajúce z Partnerstva v IT Akadémii:

 • bádateľsky orientované inovatívne vzdelávanie informatiky, matematiky, prírodovedných a technických predmetov,
 • realizácia nových akreditovaných kurzov kontinuálneho vzdelávania,
 • nové aktivity neformálneho vzdelávania pre učiteľov – popularizačné prednášky, exkurzie, stáže v IT firmách,…
 • nové popularizačné aktivity pre žiakov – Veda v meste, IT čajovne, súťaže, krúžky a ďalšie,
 • získanie medzinárodných certifikátov ECDL pre učiteľov a žiakov.

Výhody pre žiakov:

 • zvýšenie úrovne a rozsahu digitálnej gramotnosti,
 • osvojenie nových aktuálnych poznatkov nad rámec exitujúceho obsahu vzdelávania – cez inovatívne metodiky, popularizačné prednášky, súťaže, krúžky,…
 • rozvoj vedeckej a technickej gramotnosti – získanie bádateľských kompetencií.

Výhody pre učiteľov:

 • získanie didaktických kompetencií v súlade s najnovšími trendmi vyučovania prírodných a technických vied, matematiky a informatiky,
 • zvýšenie úrovne a rozsahu digitálnej gramotnosti, osobnostného rozvoja a komunikačných kompetencií,
 • spoluprácou s IT firmami a VŠ vytvorenie dlhodobého podnetného prostredia pre ďalší odborný rast.

Viac o projekte: itakademia.sk