Stredná zdravotnícka škola - Egészségügyi Középiskola Nové Zámky


Výročná správa (pdf)


Rada školy je zriadená v súlade so zákonom SNR č. 596/2003 Zb. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve v znení neskorších predpisov, s pôsobnosťou v rámci Strednej zdravotníckej školy a Školského internátu pri SZŠ Nové Zámky. Rada školy je iniciatívnym a poradným samosprávnym orgánom, ktorý vyjadruje a presadzuje záujmy školskej samosprávy, rodičov študentov, študentov, pedagogických a nepedagogických pracovníkov v oblasti vzdelávania a výchovy. Pri práci sa riadi vlastným Štatútom. Plní funkciu verejnej kontroly, posudzuje a vyjadruje sa:

 • ku koncepčným zámerom školy z pohľadu školskej problematiky
 • k návrhu na zavedenie nových študijných odborov
 • k pedagogickému a organizačnému zabezpečeniu školského roka
 • k správe o výchovno-vzdelávacích výsledkoch školy
 • k hospodáreniu školy

 Rada školy pracuje v zložení:

 1. PhDr. Zuzana Bystrická, PhD. – predseda RŠ (za pedagogických pracovníkov školy)
 2. PhDr. Alena Pukšová – člen (za pedagogických pracovníkov školy)
 3. Helena Rišňovská – tajomník (za nepedagogických pracovníkov školy)
 4. Veronika Šimunková – člen (za žiakov školy)
 5. Ľuboslava Rapavá  – člen (za rodičov)
 6. Martina Zajíčková – člen (za rodičov)
 7. Patrik Mach – člen (za rodičov)
 8. MUDr. Monika Kolejáková – člen (za NSK)
 9. Dénes Száraz – člen (za NSK)
 10. Mgr. Andrea Krasková člen (za NSK) od 23. 3. 2024
  Mgr. Bc. Roland Száz – člen (za NSK) do 22. 3. 2024
 11. Lívia Brišková – člen (za NSK)