Stredná zdravotnícka škola - Egészségügyi Középiskola Nové Zámky


Priebeh realizovaných mobilít Výstup a výsledok realizovaného partnerstva


Program: Program celoživotného vzdelávania

Podprogram: COMENIUS

Akcia: PARTNERSTVÁ COMENIUS REGIO

Názov projektu: Teoretické a praktické vzdelávanie v zdravotníckych školách a v zdravotníckych zariadeniach

Trvanie projektu: šk. rok 2013/2014 a 2014/2015

Cieľ:

Cieľom projektu je posilnenie dlhodobej spolupráce medzi Nitrianskym samosprávnym krajom a Moravskoslezským krajom v oblasti zdravotníckych odborov a nadviazanie na predchádzajúcu spoluprácu medzi inštitúciami.

Výmenné návštevy, exkurzie, hospitácie a spoločné aktivity pedagogických pracovníkov, zástupcov regionálnej správy a organizácií budú realizované s cieľom:

 • zistiť ďalšie možné formy dlhodobej zahraničnej spolupráce,
 • zoznámiť sa s potrebami, prioritami a organizáciou odborného vzdelávania v zdravotníckych odboroch v rámci jednotlivých regiónov,
 • spoznať nové formy pracovných metód a postupov v jednotlivých odboroch,
 • diskutovať o uplatnení metodiky CLIL a IKT,
 • zoznámiť sa s odborným vzdelávaním v cudzom jazyku,
 • spoznať spôsoby a diskutovať o možnostiach zabezpečovania technického vybavenia škôl a zdravotníckych zariadení a spoznať prácu s nimi,
 • zoznámiť sa s formami zapájania zamestnávateľov do počiatočného odborného vzdelávania,
 • riešiť absenciu na odbornej praxi,
 • spoznať možnosti uplatnenia žiakov v praxi,
 • spoznať rôzne typy zdravotnícko-sociálnych zariadení, hospicov,
 • realizovať prezentáciu v partnerských regiónoch.