Stredná zdravotnícka škola - Egészségügyi Középiskola Nové Zámky


Štatút školského parlamentu (pdf)


Školský parlament je osobitným orgánom školskej samosprávy SZŠ-EK v Nových Zámkoch, ktorý je začlenený do štruktúry rád.

Školský parlament - iniciatívny orgán žiackej samosprávy.

Cieľom a poslaním školského parlamentu je reprezentovať žiakov SZŠ-EK a zastupovať ich záujmy vo vzťahu k riaditeľovi, vedúcim pedagogickým zamestnancom alebo vedúcim odborným zamestnancom a navonok. Školský parlament sa vyjadruje k podstatným otázkam, návrhom a opatreniam školy v oblasti výchovy a vzdelávania, predkladá vedeniu školy svoje názory i názory žiakov a študentského života v škole, dáva podnety na zlepšenie chodu školy a školského prostredia.

Ďalším cieľom školského parlamentu je podieľať sa na tvorbe a dodržiavaní školského poriadku, organizovať a koordinovať mimoškolské akcie a prichádzať s návrhmi. Mimoškolskú časť práce tvoria najmä kultúrne a športové podujatia (imatrikulácia, kultúrny program na DOD, vianočný jarmok, školský ples, futbalový turnaj, volejbalové zápasy, rozlúčka so štvrtákmi), ktoré sú určené nielen pre žiakov, ale aj pedagógov školy.

Školský parlament ďalej volí zástupcu žiakov do rady školy, spolupracuje s obecným mládežníckym parlamentom, ktorému odporúča svojich členov, ktorí v ňom môžu zastupovať školu. Podporuje rozvoj žiakov podieľaním sa na príprave neformálnych aktivít a podujatí.

V školskom roku 2022/2023 školský parlament pracuje v zložení: koordinátor, predseda a členovia školského parlamentu.

PaedDr. Monika Bednárová - koordinátor školského parlamentu

Veronika Šimunková, II. PSS - predseda školského parlamentu

  1. Michaela Juhásová, I. A
  2. Zsaklin Michaela Kováčová, I. B
  3. Dávid Horváth, I. C
  4. Marko Vachulík, II. PSS
  5. Gréta Takáčová, II. MPS
  6. Neita Ogrodnik, II. PSM
  7. Kristína Majerčíková, III. A
  8. Fanny Ipolyiová, III. B
  9. Andrea Benkeová, III. C