Stredná zdravotnícka škola - Egészségügyi Középiskola Nové Zámky

Mobilitná stáž Erasmus+ v Dubline – aktualizované – COVID - 19

Schválený projekt Erasmus+ pod názvom „Odborná stáž zdravotníckych asistentov ako príprava pre európsky trh práce“ sa kvôli šíreniu pandémie COVID - 19 nemohol zrealizovať v termíne od 12.04.2020 do 25.04.2020. Preto sme sa s partnermi ADC College dohodli na novom termíne 23.08.2020 - 5.9.2020, o ktorom sme informovali aj národnú agentúru SAAIC. Národná agentúra nám vyhovela a predĺžila zmluvu o jeden rok. ADC College nám žiaľ oznámila, že ruší tento dohodnutý náhradný dátum, lebo nám nevedia zabezpečiť mobilitnú stáž z dôvodu pomalšieho uvoľňovania opatrení v Írskej republike a v ošetrovateľských domoch sú tí najohrozenejší klienti v rizikovom veku. Našou snahou je zrealizovať mobilitu na jar 2021, preto hľadáme pomocou ankety v eduPage žiakov, ktorí majú záujem sa tejto stáže zúčastniť. Projektový tím sa snaží riešiť vzniknutú situáciu v prospech žiakov s dôrazom na ich bezpečnosť a minimalizáciu škôd vzniknutých z dôvodu pandémie. Žiaci a rodičia sa môžu dozvedieť aktuálne informácie prostredníctvom stránky školy. Komunikácia s rodičmi a žiakmi – účastníkmi projektu prebieha online formou a pomocou aplikácie eduPage.

projektový tím školy


Erasmus+ projekt „Praktická odborná príprava v zahraničí pre budúcich zdravotníckych pracovníkov“

Program Erasmus+ umožňuje zlepšovať kvalitu odborného vzdelávania a prípravy v celej Európe prostredníctvom absolvovania zahraničných stáží. Naša škola aj tento školský rok využila túto príležitosť pre žiakov a zamestnancov a podala mobilitný projekt s názvom „Praktická odborná príprava v zahraničí pre budúcich zdravotníckych pracovníkov“. Keď bude naša prihláška kladne ohodnotená,  tak sa zahraničnej stáže zúčastnia 15 žiaci tretieho a štvrtého ročníka študijného odboru zdravotnícky asistent a masér.

Mobilitná stáž predstavuje výzvu pre žiakov obidvoch odborov na nadobudnutie nových vedomostí, zručností a kompetencií v cudzokrajnom, európskom prostredí.

V nasledujúcom období čakáme na schválenie podaného projektu SAAIC – Národnou agentúrou. Schválená zahraničná stáž sa uskutoční v spolupráci so sprostredkovateľskou organizáciou euroMind so sídlom v Seville – Španielsko a mobilitná stáž sa uskutoční v meste Malaga na juhu Španielska.

PaedDr. Erika Čvirik Kárpáty
PhDr. Ľubica Vanková, PhD.


Mobilitná stáž Erasmus+ v Dubline

Schválený projekt Erasmus+ pod názvom „Odborná stáž zdravotníckych asistentov ako príprava pre európsky trh práce“ sa bude realizovať tento školský rok v termíne od 12.04.2020 do 25.04.2020.

Vybraní 15 žiaci tretieho a štvrtého ročníka sa zúčastnia zahraničnej stáže v Dubline, kde budú vykonávať povolanie zdravotníckeho asistenta v zdravotníckych zariadeniach, posilnia si odborné kompetencie, jazykové zručnosti, spoznajú inú krajinu a jej kultúru.

Garant projektu a jazykovej zložky projektu:
PaedDr. Erika Čvirik Kárpáty

Garant odbornej zložky projektu:
PhDr. Ľubica Vanková, PhD.