Stredná zdravotnícka škola - Egészségügyi Középiskola Nové Zámky

1) Štipendium sa poskytuje na základe písomnej žiadosti žiaka alebo jeho zákonného zástupcu (ak ide o neplnoletého žiaka) o poskytnutie štipendia. Žiadosť platí vždy len na príslušný školský rok.

     Formulár žiadosti je k dispozícii na ekonomickom úseku č.  dverí 122

2)  K žiadosti je potrebné priložiť nasledovné doklady:

Ak sa rodine poskytuje pomoc v hmotnej núdzi - štipendium z titulu hmotnej núdze:

  • kópiu vysvedčenia za predchádzajúci polrok školského roka, resp. kópiu vysvedčenia zo školy, ktorú žiak naposledy navštevoval
  • aktuálny doklad - potvrdenie z ÚPSVaR o tom, že žiak sa spoločne posudzuje s osobami, ktorým sa poskytuje dávka v hmotnej núdzi a príspevky k dávke v hmotnej núdzi.

 Ak sú rodičia zamestnaní, ale príjem rodiny nedosahuje životné minimum - štipendium z titulu životného minima:

  • kópiu vysvedčenia za predchádzajúci polrok školského roka, resp. kópiu vysvedčenia zo školy, ktorú žiak naposledy navštevoval
  • doklad o počte nezaopatrených a počte zaopatrených neplnoletých detí v rodine - potvrdenie ÚPSVaR o poberaní rodinných prídavkov + potvrdenie o počte nezaopatrených detí, potvrdenie o návšteve školy súrodencov
  • doklady o výške všetkých príjmov rodiny, resp. posudzovaných osôb za predchádzajúci kalendárny rok - potvrdenie o čistom príjme fyzickej osoby zo závislej činnosti a daňovom bonuse od zamestnávateľa, potvrdenie o príjme zo samostatnej zárobkovej činnosti, potvrdenie o výške iných príspevkoch a dávok poskytnutých ÚPSVaR (dávky a príspevky v hmotnej núdzi, zaopatrovací príspevok, rodičovský príspevok, peňažný príspevok za opatrovanie, dávky pestúnskej starostlivosti,...), potvrdenie o výške dávok sociálneho poistenia poskytnuté Sociálnou poisťovňou (dôchodky, dávky v nezamestnanosti, nemocenské, materské, ošetrovné,...), potvrdenie o príjmoch určených rozhodnutím súdu (napr. výživné - kópia aktuálneho rozhodnutia súdu s uvedenou výškou výživného)
  • iné doklady o spoločne posudzovaných osobách - rozhodnutie o náhradnej starostlivosti, úmrtný list, doklad o tom, že osoba je nezvestná,...

Za doklady priložené k žiadosti sa považujú originály (resp. overené kópie). Čestné prehlásenie (napr. o dobrovoľnej nezamestnanosti, o neplatení výživného,...) nie je doklad k žiadosti o poskytnutie štipendia.

Kalendárny mesiac na dátume vystavenia dokladov, ktoré preukazujú aktuálnu situáciu v rodine v čase podania žiadosti, sa musí zhodovať s kalendárnym mesiacom, v ktorom žiak podáva žiadosť o štipendium.

3) Po ukončení 1. polroka školského roku sa výška poberaného štipendia nanovo prehodnocuje a žiadateľ je preto povinný predložiť kópiu polročného vysvedčenia (resp. kópiu výpisu hodnotenia).

4) Škola vypláca štipendium žiakovi prevodným príkazom na jeho osobný účet.

5) Vyplnenú, podpísanú žiadosť spolu so všetkými prílohami je potrebné odovzdať na ekonomickom úseku školy  č. dverí 122.

Kontaktná osoba:

Bc. Katarína Navrátilová
Ekonomický úsek č. dverí 122
e-mail: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.
tel.č.: 035/6400879