Stredná zdravotnícka škola - Egészségügyi Középiskola Nové Zámky

Medzinárodný projekt Comenius eTwinning

A Life of Our School Throughout the Year

Školský rok 2013/2014

Projektový manažér: PaedDr. Jozef Filo

Našej škole sa aj tento školský rok podarilo získať medzinárodný projekt Comenius eTwinning pod názvom: A Life of Our School Throughout the Year.

Cieľom projektu je poskytnúť žiakom priestor, kde sa nielen naučia, ale zažijú aj kopec zábavy, vytvoria si nové priateľstvá a zlepšia svoje zručnosti v anglickom jazyku. Žiaci budú pracovať v tímoch podľa jednotlivých zastúpení partnerov zo zúčastnených partnerských krajín. Cieľom tímov bude pripraviť na mesačnej báze vydanie elektronického časopisu, ktorý bude mapovať aktivity jednotlivých škôl všetkých partnerov. Žiaci budú musieť vytvárať video konferencie s otázkami so spätnou väzbou na prebiehajúce aktivity partnerov. Použitie komunikačných zručností bude posilnené použitím sebahodnotiacich hárkov a potrebných IKT nástrojov. E-časopis bude odzrkadľovať život, aktivity a podujatia jednotlivých partnerských škôl. Na záver projektu sa očakáva, že každá škola odprezentuje a sprostredkuje výsledky svojej práce ostatným žiakom, vedeniu školy, prípadne obyvateľom mesta, v ktorom škola pôsobí.

Plánované použitie nástrojov:
e-mail, MP3, iný softvér (Powerpoint, video, obrázky a kresby), Twinspace

Ciele:
rozvoj komunikačných zručností, IKT kompetencií, spolu s rozvojom kultúrnych a regionálnych kompetencií

Priebeh práce:
Vytvorenie časovo-tematického plánu práce školy na projekte. Tvorba video prezentácie. Zber a spracovanie podujatí a aktivít školy. Tvorba a práca na e-časopise. IKT podpora. Spätná väzba partnerov. Sebahodnotenie. Záverečné výstupy z projektu.

Očakávané výsledky:
E-časopis. Edukačný materiál na platforme Twinspace. Zlepšenie IKT zručností žiakov, ako aj zapojených učiteľov. Podpora sociálnych a kultúrnych zručností. Tímová práca všetkých účastníkov projektu. Zlepšenie procesov sebahodnotenia žiakov a učiteľov.