Stredná zdravotnícka škola - Egészségügyi Középiskola Nové Zámky

Kritériá pre prijatie uchádzačov o štúdium do 1. ročníka v šk. roku 2024/2025 v študijnom odbore masér, praktická sestra s vyučovacím jazykom slovenským a praktická sestra s vyučovacím jazykom maďarským

V zmysle zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších po prerokovaní v pedagogickej rade dňa 13. 11. 2023 a na základe vyjadrenia Rady školy zo dňa 29. 3. 2023 boli prijaté nasledovné kritériá:

Nitriansky samosprávny kraj v súlade s § 31 zákona č. 61/2015 Z. z. o odbornom vzdelávaní a príprave o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov určuje najvyšší počet žiakov prvého ročníka stredných škôl v územnej pôsobnosti Nitrianskeho samosprávneho kraja pre prijímacie konanie v školskom roku 2024/2025 nasledovne:

Študijné odbory

kód názov študijného odboru počet žiakov 1. termín 2. termín
5361 M praktická sestra s VJS 50 2. máj 2024 6. máj 2024
5361 M praktická sestra s VJM 25 2. máj 2024 6. máj 2024
5370 M masér 25 29. apríl 2024 9. máj 2024
Spolu: 4 triedy 100 žiakov    

VJS - s vyučovacím jazykom slovenským
VJM - s vyučovacím jazykom maďarským

A: ŠTUDIJNÝ ODBOR MASÉR (pdf)

B: ŠTUDIJNÝ ODBOR PRAKTICKÁ SESTRA S VYUČOVACÍM JAZYKOM SLOVENSKÝM (pdf)

C: ŠTUDIJNÝ ODBOR PRAKTIKÁ SESTRA S VYUČOVACÍM JAZYKOM MAĎARSKÝM (pdf)

Prílohy:

Príloha č. 1 - Potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti pre školský rok 2024-25 (pdf)

Príloha č. 2 – Potvrdenie o nastúpení alebo nenastúpení žiaka na štúdium (pdf)